Shiritori Store

Designs on the topic of: Fun and Accessories

sushi - shiba inu (for dark backgrounds)
sushi - shiba inu (for dark backgrounds)
shokupan - panda (for light backgrounds)
shokupan - panda (for light backgrounds)
a shiritori logo (for light backgrounds)
a shiritori logo (for light backgrounds)
shokupan - panda (for dark backgrounds)
shokupan - panda (for dark backgrounds)
kasa - saru
kasa - saru
tako - taco
tako - taco
maki - kimono
maki - kimono
kame - megane
kame - megane
a shiritori logo (for dark backgrounds)
a shiritori logo (for dark backgrounds)
sushi - shiba inu (for light backgrounds)
sushi - shiba inu (for light backgrounds)
risu - sumo
risu - sumo
maneki neko - onigiri
maneki neko - onigiri
ika - karaoke
ika - karaoke