Choose Premium shipping to get your order by Christmas
Delivery deadlines for Christmas
More info
More
Shiritori Store

  All designs

  a shiritori logo (for dark backgrounds)
  a shiritori logo (for dark backgrounds)
  a shiritori logo (for light backgrounds)
  a shiritori logo (for light backgrounds)
  shokupan - panda (for dark backgrounds)
  shokupan - panda (for dark backgrounds)
  kasa - saru
  kasa - saru
  kame - megane
  kame - megane
  sushi - shiba inu (for dark backgrounds)
  sushi - shiba inu (for dark backgrounds)
  tako - taco
  tako - taco
  maneki neko - onigiri
  maneki neko - onigiri
  ika - karaoke
  ika - karaoke
  maki - kimono
  maki - kimono
  risu - sumo
  risu - sumo
  shokupan - panda (for light backgrounds)
  shokupan - panda (for light backgrounds)
  sushi - shiba inu (for light backgrounds)
  sushi - shiba inu (for light backgrounds)